Home

 

Yaadannoo Adooleessa bara 2012                 Read Amharic Version

Muslimoonni amantii haarawa Ahbaash jedhamtu dirqamaan nurratti fi’uun haa dhaabbatu jedhanii qabsoo jalqaban karaa nagayaatiin itti fufanii jiran.

Sagantaa sadaqaa fii tokkummaa biyya kheeysaa fii biyya alaattis Muslimoonni biyya teenyaa haala owwaan gaggeeysaati turan. Sagantaa sadaqaa fii tokkummaa bakka adda addaatti godhamaa tureef balaa hedduun gama mootummaatii Muslimootarratti xiyyeefattus muslimoonni obsanii karaa nagayaa qofa filchuun qabsoo nagayaa itti fufan.

Sagantaa sadaqaa fii tokkummaa akka walii gala biyya teenyaatti akka godhamu bakki filame Masjida Awaliyyaati ture, Guyyaanis Adooleessa 13 bara 2012.

Jalqaba qabsoon nagayaa bakka irraa dhalate, bakka koreen teenya hawaasaan itti filamte Awaliyyaatti sagantaan sadaqaa fii tokkummaa akka biyyooleeysatti godhamuuf murtaa’e.

Muslimoonni waan qabaniin hirmaatanii sagantaan qophaawuu jalqabe. Adooleeysa 13 bara 2012 Muslimoonni Magaalaa Finfinnee Masjida Awaliyyaatti sagantaa sadaqaatiif nyaata qopheeysaa jiran. Halkan san Waraanni mootummaa wayyaanee Awaliyyaarratti lola bane. Awaliyyaan waraanaan marfamtee, boombii nama ukkamsuun xiqqaa fii guddaa osoo adda hin basin ukkamsan.

Masjida Caphsanii kopheen keeysa seenan, Waraanni wayyaanee Muslimoota Masjidatti dheeyse itti seenee tumuudhaan hedduu madeeyse, dhiiga Muslimotaatiin Awaliyyaan dhiqamte. Waraannii Nyaata qophaawaa jiruu fii warra nyaata qopheeysaa jiru walumaan fi’ee bakka hin beekkamnetti deemeen. Muslimoonni Awaliyyaa kheeysatti nyaata qopheeysaa turan akka nama Boombii qopheeysaa jirutti gara laafina tokko malee miidhaman.

Balaan waraana wayyaaneetiin Awaliyyaattii gaggeeyfamaa ture Muslimoota biyyattii guutuu kheeysa jiranii fii biyya alaa jiran hunda biratti dhagayame. Namni hundi bakka jiruu booyuu, duaaii godhuu fii ergaa waliif dabarsuu itti fufe.

Akka Addaatti Muslimoonni Magaalaa Finfinnee kheeysa jiran Obboleeyyan Isaanii kan Awaliyyaa kheeysaa waraanaan tumamaa, hidhamaa jiraniif dirmachuu godhuuf masjida naannoo Isaanii jirutti walitti qabamuun Azaana godhuu jalqaban, Masjidni Finfinnee kheeysa jiru hundi Azaana godheen Muslimoonni awwaatan gama Masjida naannoo Isaanitti dhihaatutti walitti qabamanii gara Awaliyyaa deemuu jalqaban. Halkan dukkana Obboleeyyan ifii, Ilmaan ifii laaluuf warra manaa baherrattis lolli haarawani baname. Waraanni wayyaanee gocha sukkaneeysaa taha Muslimootarratti rawwaachuu jalqabe.

Dhiigni Muslimootaa Magaalaa finfinneetti dhangala’aati bula. Adooleessa 13 bara 2012 dhiigni Muslimootaa badii malee waraana wayyaaneetiin dhangalaafamaa ture Muslimoota biyya kheeysa Finfinnee ala jiranii fii Muslimoota biyyaa ala jiran hunda boochisaati bule. Halkan san Muslimoonni biyya teenyaa adunyaa guutuu kheeysatti argaman gocha sukkaneeysaa saniin gaddanii Rabbitti iyyataa bulan.

Adooleessa 13 bara 2012 Awaliyyaatti sagantaa sadaqaatiif nyaata warra qopheeysaa turerratti balaan dhaqqabde kan yoomiyyuu dagatamuu miti.

Shamarran, daraggaggoo, Maanguddoo, daa’imman osoo adda hin basin hunda jumlaan cufaqaa, boombii aaratiin ukkamsanii mana hidhaatti guuraa bulan. Masjida awaliyyaa foodaa Isaa caphsanii, hula caphsanii, minxaafa masjidaa irra waraanni wayyaanee kopheen deemaa dhiiga Muslimootaa gad naqaa bule.

Hawaasa Muslimaa magaalaa Finfinnee kan Awaliyyaaf diramatuuf manaa bahe waraanni dhiiga Isaanii dhangalaasee mana hidhaatti Isaan guuraa bule.

Haala saniin mootummaan wayyaanee qabsoo Muslimootaa tana nagayaa dhaamsuuf yaalii godhe. Dhiigni Muslimaa gad naqame daran Muslimoota qabsoof kakkase.

Mootummaan Muslimoota awaliyyaatti dhiiga Isaanii gad naquu qofatti hin dhaabbanne. Adooleeysa 13 irraa jalqabee guyyaa lamaaf Nama Muslimaa kan naannoo biraatii gama finfinnee deemu hunda karaatti makiinarrraa buusee gama magaalaa irraa dhufee akka deebi’u dirqisiisaa ture, Muslimoota mallattoo amantii qaban hedduu kan finfinneetti deemaa jiran hidhaan karatti hambiise.

Adooleessa 13 bara 2012 kana hundaaf jecha hin irraanfanne. Biyya teenyatti akka alagaatti laallamne.

Adooleeysa 14 bara 2012 Muslimoonni gocha sukkanneeysaa Masjida Awaliyyaatti waraanni mootummaa raawwate balaaleefachuuf masjida anawaaritti mormii nagayaa godhuuf salaata Zuhrii fii Asrii booda sagalee dhageeysisan. Garuu deebisaan Isaanii waraana Mootummaatiin tumamuu fii hidhamuu tahe.

Shamarran muslimaa irraa hijaaba mulquudhaan mana hidhaatti xiqqeysuu fii amantii Islaamaa arrabsuun waraanni mootummaa lola amantii Islaamaa irratti baname dirree baasee muslimoota hidhamaniif ibsu jalqabe.

Adooleessa 14 manni hidhaa finfinnee Muslimootaan guttamte.

Muslimoota laamsheeysuuf tarkaanfiin mootummaan fudhate hundi daran Muslimoota jabeeyse. Adooleeysa 15 bara 2012 Muslimoonni akka walii galaatti sagantaa sadaqaa fii tokkummaa awaliyyaatti godhamuu yaadame Masjida Anawaaritti haala owwaan gaggeeyfame.

Muslimoonni sagantaa masjida Anawar sanitti Qabsoo akka itti fufan beellama Maqaa Rabbiitiin seenan. Koreen teenya guyyaa san booda Muslimoota waliin sagantaa tokkollee qopheeysuu hin dandeenye. Isaanis hidhamanii balaaf saaxilaman.

Adooleessa bara 2012 kheeysatti seenaan dhiiga Muslimootaa yoomiyyuu ni yaadatti. Nuti guyyaa san hin irranfannu. Awaliyyaa booda mootummaan tartiibumaan gocha Isaa sukkanneeysaa muslimootarraan gahu jajjabeysee itti fufe. Masjida Anawaaritti muslimoonni tumamanii dhiigni Isaanii gad naqame, Daseetti waraanni Mootummaa duula muslimootarratti baneen dhiigni Muslimoota hedduu dhangalaafamee hidhaman.

Koreen teenyas Adooleessa 15 booda muslimoota wajjiin wal qunnamtti godhuu hin dandeenye. Waraanni hunda Isaanii mana Isaanitti dhaqee ilmaanii fii maatii Isaanii duratti tumaa fuudhanii mana hidhaa ma’akalaawii geeysan.

Adooleessa 13 bara 2012 waan kana hundaaf hin dagannu… Dhiigni Muslimootaa badii malee gad naqame daran jabina Muslimootaaf kennee Muslimoonni qabsoo nagayaa balaa wayyaanee hunda dandamatanii amata 3ffaaf itti fufanii jiran.

Koree teenya hidhuun, Muslimoota Asaasaatti ajjeesun, Kofoleetti Muslimoota fixuun, hararii fii Finfinneetti dhiiga Muslimootaa gad naquun, Daseetti Muslimoota masjidarra dhoorguun Qabsoon amantiif godhamtu tan nagayaa waan dhaabbattu kan itti fakkaatte mootummaan ihaadig fashala isaa argee jira.

Muslimoonni Adooleessa bara 2012 seenee cunqursaan daangaa itti gahe, seenee masjidni kabajaa itti dhabe, seenaa sadaqaa fii tokkummaaf muslimoonni mirga itti dhaban, seenaa koree teenya badii malee itti dhabne jechuun yaadanna. Gabrummaa amantii tan daangaa geeyseef ammoo qabsoo malee falli biraa akka hin jirre Muslimoonni hubatanii qabsoon haala owwaan itti fufaa jirti.

Inshaa Allaah ful duras hanga bilisummaa amantii guutuu aragannuu qabsoon teenya itti fufti.

Dhiigni Adooleessa 13 Awaliyyaatti dhangalaafame…

Hidhaafii Roorroon koree teenyaa

Ajjeechaan muslimoota asaasaa

Ajjeechaa kofolee

Ajjeechaan garbaa

Ajjeechaan dagaan

Ajjeechaan harar

Tuminsaa fii cunqursaan bakka adda addatti nurra gahe hundi amantiif jecha.

Amantii teenyaaf daran qabsaawuuf nu jajjabeeysa

Beellama keenya kan adooleessa 15 masjida Anawaaritti koree teenyaaf seenne, arra ni haaromsina, if duuba achi gargallee bakka irraa kaanee fii bakka geenye, maal argannee fii maal dhabne itti if madaalla,

Adooleessa 13 dhiiga keenya kan dhangala’een yaadanna. Qabsoof beellama rabbiif seenuu keenyaan yaadanna.

Jabeenyi roorroo, jabeenya qabsoof nuuf kenne saniin yaadanna

Adooleesa bara 2012 hin dagannu.