Home

 

Qorannoo fi sakkattainsa sarbama mirgaa koreewwan keenyarratti
taasifameen ustaaz abubakar mana dukkanaa keessatti hidhamuun isaa
himameera.
Juma’aa Caamsaa 29/2006

Sagalee Raadiyoo risaalaa

Koreewwan keenya kanneen himata kijibaatin himatamanii mana dararaa
qilinxoo jiran irratti sarbamiinsi mirgaa,miidhaa qaamaa,miidhaa
sammuu fi sodaachinsi adda addaa waggoota dabran keessatti irra gahuun
kan beekkamu taullee ammas haalaan jajjabaachaa itti fufee jira.
bulchiinsi mana dararaa koreewwanii fi obboleewwan keenyaa
xiyyeeffannaa fi sakkattainsa addaa irratti gaggeessuun badii badiitti
hin lakkaawamne akka gaaratti guddisuun dararaa fi reebinsa isaanii
akka haarawatti jalqabanii jiru.
Ajaja dhimmoota nageenyaa irraa bulchiinsa mana sirreessichatti
dhufeen,koreewwan keenya irratti sakkattainsa tasaa gaggeessuun ustaaz
abubakar ahmadii fi sheek makkata muhee irratti xiyyeeffannaan addaa
irratti godhamaa akka jiru maddeen gabaasan.
sakkattainsa addaa tae kanaaf jecha sheek abubakar ahmad mana dukkanaa
keessatti kophaa hidhamuu isaatis maddeen himaniiru.
sababaan hidhamiinsa kanaatis ustaaz abubakar ahmadii fi sheek makkata
muhee biratti qarshiitu argame jachuun humnaan jechaa fi mallattoo
isaanii irraa fuudhuufis akka doorsisaa jiran himameera.
opreeshinii sarbama mirga namummaa kana adda durummaan kan
raawwachiisaa jiran bulchiinsa mana sirreessaa kan tae obbo imbaayee
fi hogganaa dhimma nageenyaa kan tae obbo ermiyaas akka taes maddoonni
keessaa saaxilaniiru.  


Roorroo fi adabbii suukanneessaan koreewwan keenyarratti gaggeeffamaa
jiru kun yo kan hin dhaabbanne tae adeemsi ragaa ittisaa kan koreewwan
keenya dhiheeffachaa jiran akka karatti muramus shakkiin jiru
baayyateera.

Ustaaz Hasan Alii ragaa ittisaa isaa koreewwan keenyaa tahuun

qulqullummaa koreewwanii ragaa bahee jira

Galmee Himata ustaaz abubakar ahmad faa jalatti himatamaa 14ffaa kan
tahe ustaaz hasan alii dhaddacha guyyaa arraa jummaa caamsa 29
oolerratti ragaa ittisaa koomiteewwan teenyaa tahee mana murtiitif
ragaa isaa kanneera
ustaaz hasan alii koomiteewwan keenya waliin dararaa adda addaa mana
dararaa maakalaawii,qaallittii fi qilinxotti kan dabarse hoggaa tahu
dhaddacha taahsaas 3 mana murtii olaanaa federaalaatti oolerratti
himata abbaan alangaa irratti banerraa bilisa jachuun manni murtii kan
hidharraa baase tahuun kan yaadatamuudha.
hidharraa bilisaan erga gadhiifame boodas abbaan alangaa ol iyyannoo
irratti erga gaafatee booda yeroo booda ol iyyannoo isaa irraa akka
kaasee ture beekkamaadha.
ustaaz hasan alii galma 08 jeamu kan aqaaqii qaallittittio argamutti
argamuun dhaddacha guyyaa arraa oolerratti ragaa ittisaa tahuun
qulqullummaa koreewwan keenyaa ballinaan ibsuun ragaa bahee jira.
gaafilee qaxxaamuraa abbaa alangaa irraa dhihaataniifis deebisaa
quubsaa kannuun bilchina sammuutii fi dandeettii haasawa isaa
raggaasisee jira.