Home

 
Assalaamu aleeykum worahmatullaahi wobarakaatuhuu akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota dhageeffattoota sagalee raadiyoo risaalaa hardhi guyyaan Gurraandhala 01/2015 A.L.G ti oduu torbanii kan qopheessee isiniif dhiheessu ana Muhaammad hordofaatii duraan dursee hangafoota oduu

1. Sagaleen keenya haa dhagahamuun dhiheenya kana labsii haarawa koreewwan keenya ummata muslimaatiin adda baasuun tasuma hin danda’amu jedhu baasee jira.
2. Hooggantoonni majlisa seeraan alaa dheebuu aangootiif wal nyaataa jiraachuun isaanii ammas itti fufee jira.
3. Muslimtoonni 19 magaalaa kofaleetii qabamanii turan mana murtiitti dhihaatanii jiru.
4.godina addaa Oromiyaa Naannoo Amaaraa kibba Wolloo magaalaa Daseetti Muslimtoonni masjidaan alatti salaatuu akka hin dandeenye Awaajiin daangessu bahuun isaa dhagahame
Amma oduu baldhinaan
1. Sagaleen keenya haa dhagahamuun dhiheenya kana labsii haarawa koreewwan keenya ummata muslimaatiin adda baasuun tasuma hin danda’amu jedhu baasee jira.
Labsii koreewwan keenya ummata muslimaatiin addaan baasuun gonkumaa hin danda’amu jedhu kan Sagaleen keenya haa dhagahamuun torban kana Ammajjii 25/2015 tti baase irratti hundaa’uudhaan jiraattonni hawaasa muslima magaalaa jimmaa ummata muslimaa biyya jimmaa bakka bu’uudhaan koreewwan furmaata barbaaduu hawaasa muslimaa hidhaa keessa jiran gaafachuudhaaf
> magaalaa jimmaa irraa kilomeetira 351 ol deemanii magaalaa Finfinneetti argamanii jiru.Mana hidhaa koreewwan keenya itti hidhaman dhaqanii gaafatanii wanta ijaan arganii fi dhagahan irraa ka’anii yaada isaanii nuuf kennanii turan.akka yaada isaaniitti koreewwan nuun adda baasuun tasumaa waan hin yaadamne,isaan hidhuun nu hidhuudha,isaanitti murteessuu jechuun muslima hunda irratti murteessuudha,kun immoo qaamolee mootummaa isaan dararaa jiran hundaa hin fayyadu, filannoon tokkichi mootummaan qabu isaan bilisaan gadi dhiisee ummata muslimaa araarfatee nagahaan jiraachuudha,koreewwan furmaata barbaadduu hawaasa muslimaa kan filataman muslima guutuu biyyattii keessa jiru hundaan waan ta’eef ummata muslimaatiin addaan baasuuf yaaluun hin danda’amu jedhan.dabalataanis mana hidhaa kanatti argamnee koreewwan keenya gaafachuun keenya sababa jijjiirama abdii horachuu nuuf ta’ee jira kan jedhan gareen muslimtoota Jimmaa bakka bu’uudhaan gaafiidhaaf magaalaa Finfinneetti argame. koreewwan keenyaan wal qunnamnee haasofsiifnee deebii isaanii kan “nuti hin hidhamne nuti guyyaan hidhamne jennu guyyaa ummanni muslimaa qabsoo nageenyaa baheef kana dadhabee dhiisee gale” jedhu dhageenyee onneen keenna daran abdii horate, Jabeenyi,jaalallii fi tokkummaan isaan manaa hidhaa keessatti qaban nama ajaa’ibsiisa.ummata osoo dararaan irratti raawwatamu wal jaalatuu fi jabaatu arginees dhageennees hin beeknu hardha garuu ijaan arguu keenyaaf baay’ee gammannee jirra,kana boodas nuti muslimtoonni biyya jimmaa kan dur caalaa ajaja isaanii raawwachuudhaaf,qabsoo nageenyaa gaafii mirgaa kanaaf jabaannee hojjanna jedhan.xumura irrattis ummanni muslimaa ardii hunda irra jiraatu osoo dhufee obboleeyyan keenya kana dhufee gaafatee baay’ee nama gammachiisa jedhanii jiru jechuudhaan burqaan oduu keenyaa nuuf gabaasee jira.

2. Hooggantoonni majlisa seeraan alaa dheebuu aangootiif wal nyaataa jiraachuun isaanii ammas itti fufee jira.hooggantoonni majlisa Finfinnetti,sadarkaa Federaalaa fi naannoottis dheebuu barcuma aangootiif of lamaanii wal akaayaa jiraachuun isaanii dhagahame.Amma koreen kan majlisa Tigraayiiti fakkaata.majlisni naannoo Tigraayii qabsaayaa Sheek Kadiirii irraa bakka bu’ummaa isaa irraa kaasee jira jedhe.mootummaan ammas hojii majlisa keessatti nama ofii barbaadu muuduu fi buusuu cimsee itti fufee jira.waggoota digdamman darban mootummaan abba fedhe muudaa abbaa fedhe buusaa dhimma amantii keessatti harka galfataa jiraachuun isaa ni yaadatama.ammas gochuma kana jabeessee itti fufee jira.bakka bu’aan majlisa naannoo Tigraayii qabsaayaan Sheek Kadiir filannoo majlisaa gandatti godhame saniin harka lafa jalaatiin aangoo argatanii hanga itti aanaa Pirazadaantii majlisa biyya teenyaa ta’anii turan.dhihoo kana garuu rabbiin dandeettii isaatiin qabsaayaa Sheek Kadiir barcuma irraa lafaan dhahee jira.majlisni naannoo Tigraayi dhiheenya kana gamtaadhaan wal gahee bakka bu’ummaa qabsaayaa kana irraa fudhatee jira.akka namoonni tokko tokko yaada kennatanitti yeroo hundaa mootummaan sitaara duuba taa’ee majlisa keessatti namoota akaayuun isaa waan baratame.hardhas kanuma itti fufee abba fedhu muudee kan jibbe immoo aangoo irraa buusaa Umrii ofii dheereffata jira jedhanii jiru jechuun burqaan oduu keenyaa nuuf gabaasee jira.

3. Muslimtoonni 19 magaalaa kofaleetii qabamanii turan mana murtiitti dhihaatanii jiru.muslimtoonni mana hidhaa godina Arsii Lixaa magaalaa shaashamanneetti hidhamanii turan guyyaa Kiibxataa Ammajjii 27/2014 Mana Murtii olaanaa godina Arsii Lixaa magaalaa shaashamanneetti dhihaatanii jiru.dhaddacha guyyaa Kiibxataa oole irratti Abbaan Alangaa ragoota dharaa nama shanii muslimtoota qulqulluu irratti naa rageessan jedhu qopheessee dhageessisaa oolee jira.ragoonni dhaddacha kana irratti dhihaatan namoota kudha saglan keessaa namoota Sadi jechuunis Sheek Hajjii Qaasim ,Muhaammad Gammadii fi Sheek Tibbeessoo irratti jecha ragaa dharaa isaanii kennanii jiru.haa ta’uu malee ragoonni dharaa Abbaan Alangaa dhiheeffate haala hin eeggamnee fi faallaa ta’een dhaddacha guyyaa kanaa irratti jecha qulqullummaa hidhamtootaa ibsuu fi mirkaneessu dubbatanii Abbaa Alangaa naasuudhaan lafa ilaalchisanii dallansiisanii turan.Abbaan Alangaa aaree wanta inni barbaadu akka raganiif ija itti babaasuu yaalus osoo hin milkaa’in hafee jira.ragoonni dharaa shanan aalimmanii fi muslimtoota qulqulluu irratti raguudhaaf argaman.1ffaa Huseen Tesoo waardiyyaa gandaa magaalaa Waabee,2ffaa Huseen Ismaa’il bara 2004-2005tti bulchaa ganda 01 magaalaa kofalee kan ture,3ffaa Aadam Kadiir itti aanaa kutaa tasgabbii fi nageenyaa magaalaa kofalee kan ture,4ffaa Saajin Xilaahuun Poolisii magaalaa kofalee fi 5ffaan Obbo Jaalatoo bulchaa magaalaa Kofalee kan ture ta’uu Sagaleen Keenya haa dhagahamuun magaalaa Shaashamannee muldhisa.xumura irratti Abbaan Murtii ragoota dharaa shanan kana erga caqasee geessee booda baallama dhaddacha jijjiirama Gurraandhala 10/2007 tti qabee dhaddacha guyyaa kanaa xumuree jira jechuun burqaan oduu keenyaa nuuf gabaasee jira.

4.godina addaa Oromiyaa Naannoo Amaaraa kibba Wolloo magaalaa Daseetti Muslimtoonni masjidaan alatti salaatuu akka hin dandeenye Awaajiin daangessu bahuun isaa dhagahame.akka Awaajiin haarawa bahe kun ibsutti namni masjidaan alatti osoo salaatu argame tarkaanfiin Poolisootaan irratti akka fudhatamu ibsa.Awaajii mootummaa kana dhugoomsuudhaaf bulchiinsi tasgabbii fi nageenyaa kibba Wolloo magaalaa Dasee poolisoota wajjiin ta’ee hojjachaa jiraachuu isaa gabaasa Sagaleen keenya haa dhagahamuun Wolloo dhiheenya kana baase irratti muldhisa.mootummaan hawaasa Muslima Wolloo cunqursuu fi dararuun isaa hardhaa miti kan jalqabe.haa ta’uu malee dararaa fi cunqursaan diinii irratti godhamu haala kamiin caalaa itti fufee jira.muslimtoonni magaalaa Dasee Imaamota Ahibaashii kan mootummaan fidee masjida hundatti galfate faanaa hiriiranii salaatuu didanii alatti jama’aadhaan salaataa jiraachuun isaanii ni beekama.hardha immoo seerri haarawa alattis akka hin salaanne dhoorku tumamee hojii irra oolchuuf qabsaayanis muslimni magaalaa Dasee immoo diduudhaan hawaasa muslima biyyattii keessa jiruuf fakkeenya ta’ee jira jechuun burqaan oduu keenyaa nuu gabaasee jira.
Oduun torban kanaaf qopheeffadhee isin biraan gahaa ture kanumaa sagantaa hafan wajjiin turtii gaarii qabaadhaa gama kootiin ws wr wb

.